Znajdź centrum serwisowe

Stoneridge Electronics — oświadczenie o zgodności z dyrektywą WEEE

1. Kontekst

Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) została wdrożona w Wielkiej Brytanii.

Na Stoneridge Electronics jako producenta sprzętu elektrycznego i elektronicznego nałożono szereg obowiązków. Poniżej przedstawiono podejście firmy Stoneridge Electronics do zgodności z każdym z tych zobowiązań.

 

2. Projektowanie produktów

Produkty firmy Stoneridge Electronics zaprojektowano w taki sposób, aby umożliwić demontaż całego sprzętu oraz odzyskanie podzespołów i materiałów.

 

3. Oznakowanie WEEE

Wszystkie produkty Stoneridge Electronics, które podlegają dyrektywie WEEE, wysyłane od 13 sierpnia 2005 r., są zgodne z wymaganiami dotyczącymi oznakowania WEEE. Takie produkty są oznaczone symbolem „przekreślonego pojemnika na odpady” WEEE zgodnie z europejską normą EN50419.


4. Informacje dla klientów

Zgodnie z wymogami przepisów WEEE poniższe informacje dla użytkownika są dostarczane klientom wraz ze wszystkimi markowymi produktami Stoneridge Electronics podlegającymi dyrektywie WEEE.

„Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Twoim obowiązkiem jest natomiast utylizacja zużytego sprzętu poprzez przekazanie go do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Oddzielna zbiórka i recykling zużytego sprzętu w momencie jego utylizacji pomoże chronić zasoby naturalne i zapewni recykling w sposób zapewniający ochronę zdrowia ludzkiego oraz środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsca, w którym można oddać odpady do recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem lub miejscem zakupu produktu”.

 

5. Rejestracje i raporty

Firma Stoneridge Electronics spełnia wszystkie wymogi prawne i zarejestrowała się w odpowiednich organach. Nasz unikalny numer zgodności to: WEE/AH0057TQ.

Firma Stoneridge Electronics dopilnuje, aby wszystkie informacje wymagane przez nasz system zgodności były dostarczane w odpowiednim czasie.


6. Produkty WEEE w prywatnych gospodarstwach domowych

Jeśli jakiekolwiek produkty marki Stoneridge Electronics są przechowywane w prywatnych gospodarstwach domowych, to każdy produkt WEEE można poddać recyklingowi za pośrednictwem lokalnych zakładów zbiórki. Szczegółowe informacje na ten temat należy uzyskać od lokalnego organu.


7. Produkty WEEE od użytkowników innych niż prywatne gospodarstwa domowe

Firma Stoneridge Electronics zapewni właściwy recykling odpadów pochodzących ze sprzętu IT dowolnej marki zakupionego przed 13 sierpnia 2005 r., powstałych u klientów Stoneridge Electronics (innych niż gospodarstwa domowe) w wyniku zakupu produktu podobnego marki Stoneridge Electronics.

W przypadku produktów Stoneridge Electronics sprzedanych po 13 sierpnia 2005 r. firma Stoneridge Electronics zapewni prawidłowy recykling odpadów powstałych w wyniku wycofania tych produktów z eksploatacji w obrębie siedziby klienta w Wielkiej Brytanii.

Koszty recyklingu opisane powyżej są standardowo wliczone w cenę produktu. Koszty zbierania takich odpadów z obiektu klienta nie są uwzględnione w standardowej ofercie firmy Stoneridge Electronics. Jednak firma Stoneridge Electronics może zapewnić płatną usługę odbioru lub adresy, pod którymi klienci mogą zwrócić swoje produkty. Wszystkie zwroty muszą być wystawione z numerem zwrotu, zanim klienci zdecydują się na przekazanie produktu WEEE.

 

8. Przetwarzanie

Zgodnie z brytyjskim ustawodawstwem firma Stoneridge Electronics potwierdza, że przetwarzanie i recykling produktów WEEE w imieniu firmy Stoneridge Electronics, w ramach systemu zbiorowego lub indywidualnego, będzie odbywać się zgodnie z wymogami dyrektywy WEEE, w tym wymogami dotyczącymi specjalnej obróbki określonych części i ogólnymi wskaźnikami odzysku.


9. Informacje

Firma Stoneridge Electronics przekaże informacje na temat ponownego wykorzystania i przetwarzania każdego nowego produktu WEEE wprowadzonego do obrotu w ciągu jednego roku.


10. Informacje prawne

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie powinno być interpretowane jako gwarancja dodatkowa. Firma Stoneridge Electronics nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne bądź pominięcia zawarte w niniejszym dokumencie.