Hitta ett servicecenter

Stoneridge Electronics uttalande om WEEE-efterlevnad

1. Bakgrund

EU:s WEEE-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment) har nu slutförts i Förenade kungariket.

Stoneridge Electronics har flera skyldigheter som producent av elektrisk och elektronisk utrustning. Stoneridge Electronics efterlevnadsmetod för var och en av dessa skyldigheter anges nedan.

 

2. Produktkonstruktion

Stoneridge Electronics produkter är konstruerade för att säkerställa att all vår utrustning kan demonteras och att komponenter och material kan återvinnas.

 

3. WEEE-märkning

Alla Stoneridge Electronics produkter som omfattas av WEEE-direktivet som levererats från 13 augusti 2005 uppfyller kraven för WEEE-märkning. Sådana produkter är märkta med WEEE-symbolen som är en överkorsad soptunna i enlighet med europeisk standard EN50419.


4. Information för kunder

Enligt kraven i WEEE-lagstiftningen tillhandahålls följande användarinformation till kunder för alla märkesprodukter från Stoneridge Electronics som omfattas av WEEE-direktivet.

”Den här symbolen på produkten eller på dess förpackning indikerar att den här produkten inte får kasseras tillsammans med de vanliga hushållssoporna. Det är ditt ansvar att kassera uttjänt utrustning genom att överlämna den till en därför avsedd uppsamlingsplats för återvinning av elektriskt och elektroniskt utrustningsavfall. Separat insamling och återvinning av uttjänt utrustning vid kasseringstillfället hjälper till att bevara naturresurserna och säkerställer att den återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljö. Om du vill ha mer information om var du kan lämna avfall för återvinning kontaktar du din lokala myndighet eller platsen där du köpte produkten.”

 

5. Registreringar och rapporter

Stoneridge Electronics uppfyller alla lagstadgade krav och har registrerats hos relevanta myndigheter. Vårt unika efterlevnadsnummer är: WEE/AH0057TQ.

Stoneridge Electronics säkerställer att all information som krävs av vårt efterlevnadsprogram kommer att tillhandahållas i tid.

 

6. Elavfall från privata hushåll

Om någon av Stoneridge Electronics varumärkta produkter innehas av privata hushåll kan allt elavfall återvinnas via dina lokala återvinningsstationer. Information om dessa bör erhållas från din lokala myndighet.


7. Elavfall från andra användare än privata hushåll

Stoneridge Electronics säkerställer korrekt återvinning av avfall från vilket märke som helst av IT-utrustning som köpts före 13 augusti 2005 och som uppstår för Stoneridge Electronics kunder (andra än privata hushåll) från inköp av Stoneridge Electronics-märkt produkt på lika-för-lika-basis.

För Stoneridge Electronics-produkter som sålts efter 13 augusti 2005 säkerställer Stoneridge Electronics korrekt återvinning av avfall från dessa produkter, som uppstår på kundens plats inom Förenade kungariket.

Kostnaderna för återvinning som beskrivs ovan ingår i produktpriset som standard. Kostnaderna för att samla in sådant avfall från kundens lokaler ingår inte i Stoneridge Electronics standarderbjudande. Stoneridge Electronics kan dock tillhandahålla en avgiftsbelagd insamlingstjänst eller adresser där kunderna kan återlämna sina produkter. Alla returer måste vara utfärdade med ett returnummer innan kunden ordnar med leverans av WEEE-produkten.

 

8. Behandling

I enlighet med brittisk lagstiftning bekräftar Stoneridge Electronics att behandling och återvinning av elavfall som utförts på uppdrag av Stoneridge Electronics, antingen genom ett kollektivt program eller individuellt, kommer att utföras i enlighet med kraven i WEEE-direktivet, inklusive krav på särskild behandling för specifika delar och övergripande återvinningsgrad.


9. Information

Stoneridge Electronics kommer att tillhandahålla information om återanvändning och behandling av varje ny typ av elavfall som släpps ut på marknaden inom ett år.


10. Juridisk information

Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Ingenting häri ska tolkas som att det utgör en ytterligare garanti. Stoneridge Electronics kan inte hållas ansvarigt för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.