Znajdź centrum serwisowe

Oświadczenie dotyczące ustawy o współczesnym niewolnictwie

Firma Stoneridge zobowiązuje się do działania na najwyższym poziomie uczciwości. Odnosimy się do tego jako „Zawsze postępujemy właściwie”. Wierzymy w ochronę praw człowieka wszystkich ludzi i nie będziemy tolerować niewolnictwa ani handlu ludźmi w naszej działalności lub łańcuchu dostaw. Jesteśmy również zobowiązani do przestrzegania wszystkich przepisów prawa i regulacji w każdym miejscu, w którym prowadzimy działalność.

Nasza struktura biznesowa i organizacyjna

Firma Stoneridge, Inc. jest niezależnym projektantem i producentem wysoce zaawansowanych podzespołów elektrycznych i elektronicznych, modułów i systemów przeznaczonych głównie na rynek motoryzacyjny, pojazdów użytkowych, motocykli, pojazdów rolniczych i terenowych. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Nasza działalność jest podzielona na trzy działy: 

  • Control Devices: Nasz dział urządzeń sterujących jest czołowym projektantem i producentem urządzeń, które kontrolują, uruchamiają oraz łączą kluczowe systemy pojazdu, w tym emisji spalin, układu napędowego, układu wydechowego, foteli, oświetlenia, bezpieczeństwa, komfortu i innych.
  • Electronics: Dział układów elektronicznych firmy Stoneridge to globalny projektant wysoce zaawansowanych podzespołów elektrycznych i elektronicznych, modułów i systemów dla rynków pojazdów użytkowych, osobowych, terenowych i rolniczych. Nasze produkty elektroniczne przeznaczone na rynek wtórny są projektowane i produkowane przez Stoneridge Electronics Limited, która jest spółką zależną należącą w całości do Stoneridge, Inc.
  • PST/Pósitron: Dział Electronics Division firmy Stoneridge PST projektuje, produkuje i sprzedaje układy elektroniczne dla branży motoryzacyjnej i motocyklowej w Ameryce Południowej. Produkty PST Electronics przeznaczone na rynek wtórny są sprzedawane pod marką Pósitron.

 

Nasze łańcuchy dostaw

Firma Stoneridge angażuje dostawców, którzy są zgodni z celami firmy, aby konsekwentnie przekraczać oczekiwania klientów w planowaniu, realizacji oraz dostarczaniu rozwiązań dla obsługiwanych przez nas branż mobilności. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się dostawcy, którzy koncentrują się na kreatywnych rozwiązaniach, jakości, kosztach i doskonałości operacyjnej. Cechy te stanowią podstawę udanego, długoterminowego partnerstwa. Nasze łańcuchy dostaw są zlokalizowane na całym świecie i obejmują dostawców materiałów bezpośrednich (patrz strona Dostawcy, aby zapoznać się z 10 najważniejszymi towarami), dostawców materiałów pośrednich i usług oraz dystrybutorów naszych produktów. Firma Stoneridge oczekuje, że nasi dostawcy będą spełniać wymagania umowne, rozumieć i działać zgodnie z podejściem firmy do uczciwości, odpowiedzialnego zaopatrzenia i zarządzania łańcuchem dostaw, stosując zasady oraz wartości naszego Kodeksu postępowania oraz naszej Globalnej umowy jakości (więcej szczegółów można znaleźć tutaj). Wszelkie obawy ujawnione w ramach badania „due diligence” są zgłaszane odpowiednim organom.

 

Zasady mające znaczenie dla zwalczania niewolnictwa i handlu ludźmi

Nasze podstawowe wartości odzwierciedlają nasze zaangażowanie w etyczne i uczciwe postępowanie we wszystkich relacjach biznesowych oraz we wdrażanie i egzekwowanie skutecznych systemów i kontroli w celu zapewnienia, że niewolnictwo i handel ludźmi nie mają miejsca w naszej firmie ani w łańcuchach dostaw.

  • Kodeks postępowania — kodeks dotyczy wszystkich naszych pracowników (pełnoetatowych, niepełnoetatowych i tymczasowych), dyrektorów i wykonawców. Określa nasze podstawowe standardy postępowania w zakresie prawnym i etycznym. Oczekujemy, że dostawcy, przedstawiciele i inne osoby działające w naszym imieniu będą działać zgodnie z duchem naszego Kodeksu. Kodeks zawiera klauzulę o pracy przymusowej/handlu ludźmi (patrz strona 38 Kodeksu).
  • Whistleblowing — nasza polityka informowania o nieprawidłowościach gwarantuje, że wszyscy pracownicy wiedzą, że mogą zgłaszać obawy dotyczące potencjalnych naruszeń etycznych lub zgodności z przepisami w ramach naszej działalności lub łańcucha dostaw bez obawy o działania odwetowe. Infolinia Stoneridge Integrity Helpline jest obsługiwana przez niezależną firmę zewnętrzną i dostępna dla wszystkich. Zgłoszenia mogą być sporządzane anonimowo, jeśli jest to dozwolone przez lokalne prawo. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

  • Praktyki płacowe — wynagradzamy naszych pracowników zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym w ich kraju pracy i przestrzegamy wszystkich lokalnych przepisów prawa pracy w praktykach zatrudniania.

 

Komunikacja i szkolenia

Aby pracownicy rozumieli nasze oczekiwania wobec bycia firmą działającą uczciwie, wszystkie nowo zatrudnione osoby otrzymują Kodeks postępowania wraz z ośmioma globalnymi zasadami, gdy dołączają do firmy. Wszyscy pracownicy muszą wziąć udział w obowiązkowym szkoleniu dotyczącym Kodeksu postępowania. Naruszenie Kodeksu lub zasad firmowych może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy.

 

Dalsze kroki

W przyszłości zamierzamy wdrożyć dalsze środki w celu zwalczania niewolnictwa i handlu ludźmi. Środki te obejmują między innymi:

  • Zapewnienie szkoleń odpowiednim pracownikom w celu upewnienia się, że są czujni pod kątem wszelkich oznak naruszenia praw człowieka, takich jak praca przymusowa, praca dzieci lub handel ludźmi.
  • Zachęcanie dostawców pierwszego poziomu do przeprowadzenia oceny zgodności z przepisami dotyczącymi dostawców i potwierdzenia ich zgodności ze standardami zrównoważonego rozwoju. Kwestionariusz dotyczący tego tematu będzie zawierał pytania dotyczące zarządzania prawami człowieka i warunkami pracy (niewolnictwo, niewola, praca przymusowa lub obowiązkowa oraz handel ludźmi).
  • Rozszerzenie sekcji „Kodeks postępowania dostawców” w naszej Globalnej umowie jakości o bardziej szczegółowe sformułowania i konkretne wymagania, aby zapewnić, że nasi partnerzy handlowi podzielają naszą wartość bycia firmą, która działa uczciwie.
  • Opracowanie skuteczniejszego programu dotyczącego dochowania należytej staranności przez strony trzecie w celu zrozumienia i identyfikacji ryzyka w naszym łańcuchu dostaw w odniesieniu do niewolnictwa i handlu ludźmi.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone zgodnie z sekcją 54 ust. 1 ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. i stanowi oświadczenie firmy Stoneridge dotyczące niewolnictwa i handlu ludźmi za rok budżetowy zakończony w 2019 roku.

Marianne Ulla Frogner, dyrektor, Stoneridge Electronics Limited, 6 kwietnia 2020 r.