Hitta ett servicecenter

Uttalande om modernt slaveri

På Stoneridge strävar vi efter att arbeta med högsta möjliga integritet. Vi kallar det för att ”göra det rätta, alltid”. Vi tror på att skydda alla människors mänskliga rättigheter och tolererar inte slaveri och människohandel i vår verksamhet eller i vår leveranskedja. Vi strävar också efter att följa alla lagar och förordningar var vi än bedriver verksamhet.

Vår affärs- och organisationsstruktur

Stoneridge, Inc. är en oberoende konstruktör och tillverkare av högteknologiska elektriska och elektroniska komponenter, moduler och system huvudsakligen till marknaderna för bilar, kommersiella fordon, motorcyklar, jordbruksfordon och terrängfordon. Klicka här om du vill ha mer information.

Vår verksamhet är organiserad i tre divisioner: 

  • Control Devices: Vår division Control Devices är en ledande konstruktör och tillverkare av enheter som styr, aktiverar och sammankopplar viktiga fordonssystem, inklusive utsläpp, drivlina, avgassystem, säten, belysning, säkerhet, bekvämlighet och mycket mer.
  • Electronics: Stoneridges division Electronics är en global konstruktör av högteknologiska elektriska och elektroniska komponenter, moduler och system för marknaderna för kommersiella fordon, bilar, terrängfordon och jordbruksfordon. Våra elektronikprodukter för eftermarknaden är utvecklade och tillverkade av Stoneridge Electronics Limited, som är ett helägt dotterbolag till Stoneridge, Inc.
  • PST/Pósitron: Stoneridges division PST Electronics konstruerar, tillverkar och säljer elektroniksystem för bil- och motorcykelmarknader i Sydamerika. PST Electronics eftermarknadsprodukter säljs under varumärket Pósitron.

 

Våra leverantörskedjor

Stoneridge engagerar leverantörer som är i linje med företagets mål att konsekvent överträffa kundernas förväntningar när det gäller planering, utförande och leverans av lösningar för de mobilitetsbranscher vi betjänar. Leverantörer som fokuserar på kreativa lösningar, kvalitet, kostnad och utmärkta verksamhetsresultat är av särskilt intresse. Dessa egenskaper utgör grunden för ett framgångsrikt, långsiktigt partnerskap. Våra leverantörskedjor är baserade över hela världen och inkluderar leverantörer av direkta material (se leverantörssidan för de tio främsta råvarorna), leverantörer av indirekta material och tjänster och distributörer av våra produkter. På Stoneridge förväntar vi oss att våra leverantörer uppfyller avtalsenliga krav, förstår och agerar i enlighet med Stoneridges förhållningssätt till integritet, ansvarsfulla inköp och hantering av leveranskedjan med hjälp av principerna och värderingarna i Stoneridges uppförandekod och vårt globala kvalitetsavtal (mer information finns här). Eventuella problem som upptäcks genom vår företagsbesiktning (”due diligence”) rapporteras till berörda myndigheter.

 

Policyer som är relevanta för att bekämpa slaveri och människohandel

Våra kärnvärden återspeglar vårt åtagande att agera etiskt och med integritet i alla våra affärsrelationer, samt att implementera och genomdriva effektiva system och kontroller för att säkerställa att slaveri och människohandel inte äger rum någonstans i vår verksamhet eller våra leverantörskedjor.

  • Uppförandekod – vår kod gäller alla våra anställda (heltid, deltid och tillfälligt), chefer och entreprenörer. Den beskriver våra grundläggande normer för lagligt och etiskt beteende. Vi förväntar oss att leverantörer, ombud och andra som agerar för vår räkning också agerar i enlighet med andan i vår kod. Koden innehåller en klausul om tvångsarbete/människohandel (se sidan 38 i koden).
  • Visselblåsning – vår policy för visselblåsning säkerställer att alla anställda vet att de kan rapportera sina farhågor rörande potentiella etiska överträdelser eller efterlevnadsbrott inom företaget eller i leveranskedjan utan att behöva oroa sig för repressalier. Stoneridge Integrity Helpline drivs av en oberoende tredje part och är tillgänglig för alla. Rapporter kan lämnas anonymt om det är tillåtet enligt lokal lagstiftning. Klicka här om du vill ha mer information.
  • Löner – vi betalar våra anställda i enlighet med gällande lokal lagstiftning i det land där verksamheten bedrivs och följer alla lokala arbetsrättsliga lagar i våra anställningsrutiner.

 

Kommunikation och utbildning

För att säkerställa att våra anställda förstår vår förväntan om att vara ett företag som drivs med integritet får alla nyanställda en uppförandekod tillsammans med våra åtta globala policyer när de börjar arbeta i företaget. Alla anställda måste delta i obligatorisk utbildning om uppförandekoden. Brott mot vår kod eller en företagspolicy kan leda till disciplinära åtgärder inklusive uppsägning.

 

Ytterligare steg

Framöver kommer vi att vidta ytterligare åtgärder för att bekämpa slaveri och människohandel. Dessa åtgärder omfattar, men är inte begränsade till:

  • Ge utbildning till berörda anställda för att säkerställa att de är uppmärksamma på varje tecken på brott mot mänskliga rättigheter såsom tvångsarbete, barnarbete eller människohandel.
  • Bjuda in leverantörer på första nivån att genomgå en utvärdering av leverantörens efterlevnad och bekräfta att de följer hållbarhetsstandarder. Frågeformuläret som är specifikt för det här ämnet innehåller frågor om hantering av mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden (slaveri, träldom, tvångsarbete och människohandel).
  • Utvidga avsnittet Uppförandekod för leverantörer i vårt globala kvalitetsavtal så att det är striktare formulerat och har specifika krav för att säkerställa att våra handelspartner delar vår värdering att vi ska vara ett företag som drivs med integritet.
  • Utveckla ett mer robust due diligence-program för tredje part så att vi kan förstå och identifiera risker i vår leveranskedja när det gäller slaveri och människohandel.

Detta uttalande görs i enlighet med avsnitt 54(1) i Modern Slavery Act 2015 och utgör Stoneridges uttalande om slaveri och människohandel under räkenskapsåret som slutar 2019.

Ulla Marianne Frogner, styrelseledamot, Stoneridge Electronics Limited, 6 april 2020